Hos ELITS värnar vi om den miljö där vi finns. Som företag deltar vi aktivt i områden där vi anser att vi har en god chans att göra skillnad. Vi stödjer organisationer och projekt som bidrar till en positiv utveckling av människor och samhälle.

Eftersom vi som företag både påverkar våra medarbetare och fungerar som en del av samhället, har vi centrala riktlinjer för hur vi som organisation ska arbeta med miljöhänsyn, etik och socialt ansvar. Dessa riktlinjer hjälper oss att aktivt bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle – både lokalt och på internationell nivå.

Vi vill underlätta för våra medarbetare att  ihop livspusslet men samtidigt ha tid att hjälpa till i samhället. Vi erbjuder våra medarbetare att volontärarbeta under arbetstid. ELITS ersätter medarbetaren för förlorad arbetstid. Vi vill att det ska vara enkelt att hjälpa vår omvärld och vår planet.

Miljöansvar

Vi jobbar långsiktigt och strategiskt med att minska den klimat- och miljöpåverkan som vår verksamhet genererar. ELITS ska även arbeta för att minska klimat- och miljöbelastningen hos kunder och uppdragsgivare. De tjänster som ELITS erbjuder gör exempelvis att våra kunder aktivt kan minska både kostnader och miljöbelastning. Vid utförande av konsulttjänster hos ELITS uppdragsgivare ska rådgivning även runt miljöaspekter beaktas och lyftas upp.

Etiskt ansvar

ELITS etiska ansvar handlar om vårt sätt att göra affärer, vår affärsetik och de krav vi ställer på de leverantörer vi samarbetar med. Vi behandlar alltid den information som vi får från våra kunder på ett strikt konfidentiellt sätt. Vi strävar efter att upprätthålla en hög etik i de beslut och ställningstaganden som rör alla närstående intressenter. Som grund för vårt etiska ansvar finns våra värderingar, som stödjer oss i vårt sätt att agera. För att försäkra transparensen, genomförs, förutom extern revision, interna kontroller av regelefterlevnaden i den externa rapporteringen samt av interna policyer, riktlinjer och kontrollaktiviteter.

Att hitta den smartaste lösningen handlar inte bara om affärer. Vi engagerar oss också i olika områden och tar ett stort socialt ansvar, både nära och långt borta.

Socialt ansvar

Som arbetsgivare ansvarar vi för våra medarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö. Vi ska erbjuda våra medarbetare en trygg och säker arbetsplats som genomsyras av frihet under ansvar.
En arbetsplats där man som ELITSian känner sig uppskattad och bekräftad. Vårt arbetssätt och samarbete med våra kunder, partnerföretag och kollegor kännetecknas av närhet, tillit, flexibilitet och lyhördhet.

Vårt CSR-arbete

Vi tror också på något större än oss själva, vi tror att vi tillsammans kan skapa en bättre morgondag. Att hitta den smartaste lösningen handlar inte bara om affärer. Därför engagerar vi oss i olika områden och tar ett socialt ansvar, både nära och långt borta.

Våra samhällsinsatser har en egen budget för att arbetet ska vara aktivt och hållbart med möjlighet till personlig utveckling för alla ELITSianer.

Min volontärdag - volontärarbete på arbetstid.

Vårt lokala samhällsengagemang sker genom ett socialt ansvarstagande och bidrag till ett levande närsamhälle. Vi skapar ett värde för våra medarbetare genom att möjliggöra och underlätta för ideellt arbete, främst i vårt närområde.

ELITS vill uppmuntra fler att engagera sig ideellt. Under våren 2021 rullade vi ut konceptet Min volontärdag. Min volontärdag låter ELITSianer hjälpa till och bidra i samhället. Min volontärdag innebär att alla medarbetare på ELITS har möjlighet att ta en dag som passar dem för samhällsgörande ändamål, på betald arbetstid. Medarbetare väljer själva vilken organisation de brinner för – som stöttar människors lika värde, nytta för människan och hjälp vid lokala katastrofer.

Människors lika värde. Exempel är organisationer som arbetar med mångfald, inkludering, integration, kön, etnicitet.
Nytta för människan. Exempel är organisationer som arbetar med den svaga och/eller utsatta människan.
Hjälp vid lokala katastrofer. Exempel är organisationer som hjälper till vid t.ex. försvunna personer, brand, översvämning och storm.

Det handlar inte bara om hur vi tänker—det är hur vi hjälper dig—det är vem vi är—another kind of company.

Det handlar inte bara om hur vi tänker—det är hur vi hjälper dig—det är vem vi är—another kind of company.