Vi tror du gillarhur vi tänker.

ELITS är en global leverantör av IT-drift och infrastrukturlösningar. Genom vår närvaro i Europa, Nordamerika och Asien erbjuder vi effektiv service dygnet runt, alla dagar på året.

Ändå är vi så långt ifrån de flestas föreställning om ett typiskt IT-bolag som man kan komma. Vi är motsatsen till stelbenta hierarkier, kontraktsdrivna affärer och kortsiktigt tänk.

Vi är något helt annat. ELITS är – och levererar –Another kind of IT.

Ändå är vi så långt ifrån de flestas föreställning om ett typiskt IT-bolag som man kan komma. Vi är motsatsen till stelbenta hierarkier, kontraktsdrivna affärer och kortsiktigt tänk.

Vi är något helt annat. ELITS är – och levererar –Another kind of IT.

The customer-focused kind.


Vår framgång kommer genom våra kunders framgång. Den tanken har varit vår ledstjärna sedan starten och gäller fortfarande som den viktigaste drivkraften i våra kundrelationer. Transparens, ärlighet och tillit är nyckeln. Resultatet: ett positivt arbetsklimat där alla har samma fokus och drar åt samma håll.

The business enabling kind.

The-business-enabling-kind.


IT ska vara ett verktyg för utveckling och bättre affärer, inte ett hinder. När du använder ELITS frigör du dina egna resurser samtidigt som du kan få full utväxling på din potential. På så sätt hjälper vi företag över hela världen att förändras, växa och anpassa sig till en omvärld där spelreglerna ändras varje dag.

The fresh thinking kind.

The fresh thinking kind.


Vårt sätt att tänka och se vår roll har resulterat i en helt egen affärs- och leveransmodell; ELITS-modellen. Den bygger på transparens och enkla kontrakt, där alla kostnadsposter är synliga, påverkbara och mätbara. Dessutom eliminerar modellen felaktiga drivkrafter. I kombination med en enkel och rättvisande prismodell kan ELITS sänka IT-kostnaderna rejält i jämförelse med traditionella outsourcingupplägg.

The employee-empowering kind.

The employee-empowering kind.


Vi som jobbar på ELITS är människor, inte funktioner. Vi sitter ofta helt integrerat i våra uppdragsgivares organisationer. Därför uppmuntrar vi egna initiativ och självständigt beslutsfattande hos våra medarbetare. Istället för stela hierarkier, litar vi helt enkelt på våra anställda, fullt ut. Det ger var och en av oss ett bättre självförtroende, som i sin tur är en förutsättning för att föreslå och genomföra förbättringar hos våra kunder.

The in-it-for-the-long-run kind.

The in-it-for-the-long-run kind.


Våra kunder ska välja oss - inte för att ett kontrakt säger att de måste - utan för att de vill. Vi tvekar aldrig att anstränga oss lite extra för att våra kunder ska nå sina mål. Det här sättet att se vår egen roll genomsyrar vår affärsmoral och vår egen tillväxt som är helt självfinansierad och organisk.

The listening kind.

The listening kind.


Vi utformar alla våra lösningar efter våra kunders behov. Det innebär att vi måste skapa en djup förståelse för våra kunders verksamhet, men också att vi måste vara lyhörda för och ge snabb återkoppling på förändringar. Vi är också noga med att alltid prata så att alla inblandade förstår, även om det ofta handlar om komplexa saker.

Det handlar om en annan enkelhet och tydlighet. Så vill vi ha det. Och så tror vi att du också vill ha det.

Miljö, etik och socialt ansvar.

ELITS – En positiv kraft i samhället –Ett stark, lokalt engagemang där vi är verksamma.

Hos ELITS värnar vi om den miljö vi verkar i. Som företag deltar vi aktivt i områden där vi anser att vi har en god chans att göra skillnad. Vi stödjer aktivt organisationer och projekt som bidrar till en positiv utveckling av människor och samhälle.

I ett större sammanhang

Eftersom vi som företag både påverkar våra anställda och fungerar som en del av samhället, har vi ambitiösa centrala riktlinjer för hur vi som organisation ska arbeta med miljöhänsyn, etik och socialt ansvar. Dessa riktlinjer hjälper oss att aktivt bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle – både lokalt och på internationell nivå.

ELITS ska även arbeta för att minska miljöbelastningen hos kunder och uppdragsgivare. De tjänster som ELITS erbjuder gör exempelvis att våra kunder aktivt kan minska både kostnader och miljöbelastning. Vid utförande av konsulttjänster hos ELITS uppdragsgivare ska rådgivning även runt miljöaspekter beaktas och lyftas upp.

Som arbetsgivare ansvarar vi för våra medarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö. Vi ska erbjuda våra medarbetare en trygg och säker arbetsplats som genomsyras av frihet under ansvar.

En arbetsplats där de känner sig uppskattade och sedda. Vårt arbetssätt och samarbete med våra kunder, partnerföretag och kollegor kännetecknas av närhet, tillit, flexibilitet och lyhördhet.

Vi tycker det är viktigt att:

  • Vi jobbar aktivt med att bevara känslan av ett litet och familjärt företag som bygger på solidaritet, vänskap och samarbete.
  • Alla medarbetare ska få synas och utvecklas såväl professionellt som privat.
  • Vi anser att en balans mellan fritid och arbete är en viktig förutsättning för att trivas.
  • Genom öppen och ärlig kommunikation uppmuntrar vi till dialog, ger medarbetare inflytande och respekterar andras åsikter.
  • Uppmuntra till samarbete over nations- och kompetensgränser.
  • Genom öppen och ärlig kommunikation uppmuntrar vi till dialog, ger medarbetare inflytande och respekterar andras åsikter.
  • Vi uppmuntrar även våra medarbetare att delta i de aktiviteter som företaget anordnar för både de anställda och deras familjer.

ELITS etiska ansvar handlar om vårt sätt att göra affärer, vår affärsetik och de krav vi ställer på de leverantörer vi samarbetar med. Vi behandlar alltid den information som vi får från våra kunder på ett strikt konfidentiellt sätt.

Vi strävar efter att upprätthålla en hög etik i de beslut och ställningstaganden som rör alla närstående intressenter. Som grund för vårt etiska ansvar finns våra värderingar, där framförallt tillit och lyhördhet stödjer oss i vårt sätt att agera. För att försäkra transparensen, genomförs, förutom extern revision, interna kontroller av regelefterlevnaden i den externa rapporteringen samt av interna policyer, riktlinjer och kontrollaktiviteter.

Kontakt

Ring!

+46(0)10-20 99 400

Awards