Vi på ELITS förstår att du som IT-ansvarig har huvudet bland molnen just nu. Det gäller dock att du drar nytta av de affärsfördelar som finns med en migration till ett privat moln. När det görs rätt är möjligheterna oändliga.

Det övergripande målet för alla SaaS-företag, ur en teknisk synvinkel, är att kunna erbjuda IT-miljöer som skapar bäst möjliga förutsättningar för utvecklarna. Både ur kundperspektiv (dvs. kravställare) men också ur ett resursperspektiv. Vad betyder detta krasst? Det betyder att korta ned tid till marknad (Time-to-Market). Om du kan korta ledtiden på din produktutveckling med 25% vad skulle det innebära för din lönsamhet? Reflektera över det någon sekund. Med ELITS molnlösningar så ger vi dina utvecklare möjligheten att göra just det. De får möjligheten att skapa miljöer som exakt lämpar sig efter projektets behov, och kan samtidigt minimera kostnaderna eftersom dina utvecklare inte behöver vända sig till intern-IT för att beställa ovan nämnda miljöer. Ökad förståelse av varandras behov bidrar till en mer kostnadseffektiv utveckling av nya releaser och högre affärseffektivitet.

Att det finns enorma affärseffektiviseringar att göra i molnet är alla rörande överens om. Många storföretag har redan valt att lägga hela eller delar av sin infrastruktur i privata moln. Men för att kunna nyttja alla affärsfördelar och potentiella kostnadsbesparingar så är det viktigt att man tar tiden och genomför en studie för att klargöra vilka delar av just din infrastruktur som bäst lämpar sig i molnet. Vi på ELITS har tagit fram fem generella anledningar för att hjälpa dig se fördelarna med ett privat moln, men när du väl fattat ditt beslut så hjälper vi dig givetvis hela vägen.

  • Kostnadsbesparingar – Vi börjar där. Det blir absolut enklast så. Hur man än vrider och vänder på det så blir den springande punkten; vilka kostnadsfördelar finns med privata moln? Svaret är enkelt, flera. Den största delen ligger givetvis på drift och investeringssidan. Vare sig det handlar om att effektivisera existerande datacenter och licensbesparingar eller optimera driften. Men det finns också stora vinster att räkna hem i det att du inte betalar för kapacitet som du inte utnyttjar. När vi säger det så vill vi samtidigt poängtera att vi på ELITS inte bara erbjuder en molninfrastruktur. Med tio års erfarenhet så erbjuder vi dig det som inga andra på leverantörer på marknaden kan göra. En trygg on-boarding och support under hela resan, från implementation till daglig drift. Givetvis kommer detta med en transparens och tydlighet i prissättningen, det ska inte finnas någon tveksamhet kring den finansiella uppsidan.
  • Resurser – Sitter ditt företag fast i hårdvarutunga utvecklingsprojekt där det är svårt att finna en balans i utnyttjandegraden? Många gånger när man testar nya applikationer och belastningar i en internutvecklingsmiljö så uppleves det ibland problematiskt att snabbt få tillgång till nya miljöer eller hantera processer för arvet i hårdvaran mellan de olika utvecklingsprojekten. Med en molnbaserad lösning så kan du enkelt starta eller stänga nya miljöer utan någon påverkan mellan projekt. Behöver du mer mer lagring eller datorkraft? Allt är bara några få klick bort. Allokeringen av resurser till olika delar av din IT-struktur blir otroligt effektivt och enkel att hantera. Vi på ELITS har möjlighet att anpassa din privata molnmiljö för ditt företags unika behov. Du köper bara det du behöver, när du behöver det.
  • Stabilitet – Är molnet verkligen redo för produktionsmiljön? Tidigare uppfattningar har gjort gällande att företags utvecklingsmiljöer är det som bäst lämpar sig för det publika molnet, men att produktionsmiljön landar bäst på intern IT. Nu ser vi en allt tydligare trend hos våra kunder att våga lyfta över driftsatta produktionsmiljöer in i det privata molnet. Tekniken är tillräckligt stabil och pålitlig för att kunna möta marknadens behov av nya applikationer och datavolymer. I ELITS värld så handlar det helt enkelt om tillgänglighet och trygghet. Vi får era tjänster att fungera 24/7, 365 dagar om året. Låt IT bli något som driver affärsnytta och innovation.
  • Skalbarhet – Världen runt omkring oss förändras hela tiden. Utnyttjandegraden på tjänster och data växer exponentiellt. En svårighet med detta är givetvis att skapa en långsiktig strategi för att ha tillräckligt med datakapacitet för att möta dina kunders behov. Även om utnyttjandegraden på dina tjänster går att estimera ur det längre perspektivet, så finns det ofta korta behov som är svåra att förutse. Du kanske har en period där kravet på din tjänster ökar lavinartat under några dagar för att sedan trilla tillbaka på en mer normal nivå. Vid dessa tillfällen kan en intern IT-struktur vara svår att ställa om till det ökade kravet på tillgänglighet och kapacitet. Med en privat molnlösning så kan du på bara några minuter dimensionera upp eller ner, allt efter dina kunders ökande eller minskande behov. Har du inte möjligheten att möta behovet så får du snart missnöjda användare som snabbt hittar andra kanaler. Vi på ELITS  erbjuder dig verktygen att kunna möta dina kunders behov och enkelt anpassa kapaciteten till efterfrågan.
  • Säkerhet – Branschspecifika krav på datalagring och personuppgifter kan ibland dyka upp som en anledning till varför en migration till molnsfären kan bli utmanande. En annan dimension är säkerhetsperspektivet. Kan du vara helt säker på att din data inte blöder ut i molnet och blir tillgänglig för andra? Med ett privat moln så elimineras alla sådana säkerhetsrisker, och du kan styr själv beslutprocessen kring vart din data ska lagras. Genom den möjlighet som privata moln erbjuder så löper du inga risker att inte följa myndighetskrav eller att andra får insyn i din affär.

Så får att sammanfatta så finns det egentligen tre saker att ta med sig när det gäller fördelarna med en migrering till ett privat moln; kostnadsbesparingar, flexibilitet i resursutnyttjande samt skalbarhet in i det oändliga. Men så självklara fördelar så finns det egentligen inga hinder kvar till varför just ditt företag inte ska börja planera för en migrering. Ett privat moln ger dig möjligheten att driva innovation och affärsnytta in i framtiden. Med ELITS tioåriga erfarenhet från infrastruktur och global drift så hittar vi tillsammans vägen framåt. Låt vår kunskap bli din kunskap.

Välkommen till ELITS – Another kind of IT.