Företag börjar i en allt högre takt använda sig av molninfrastruktur och risken finns att kostnaderna springer iväg, helt okontrollerat. Har ditt företag kontroll på kostnaderna? Hur kan ditt företag undvika att betala för mycket för era molnsatsningar? När blir ett privat moln mer kostnadseffektivt än ett publikt moln?

Molntjänster och kostnadskontroll

Ett managerat privat moln levererar samma funktionalitet som ett publikt moln. Skillnaden är att det privata molnet är en dedikerad miljö där man har full kontroll på var datat ligger, vem som har access till systemet och vem som använder det. Ett privat moln kan placeras var som helst, i företagets lokaler eller hostat hos ett datacenter.
Några av de huvudsakliga argumenten som talar för ett privat moln är ekonomiska
Kostnad för den privata molntjänsten:

  • Kostnadseffektiviteten för ett privat moln då man nått en viss nivå på konsumtion av resurser (dvs virtuella servrar, tex AWS EC2 instanser).

Samt möjligheten till kostnadskontroll för det privata molnet jämfört med nackdelar som kan uppkomma vid konsumtion av publika molntjänster:

  • Ökade kostnader som döljs bakom multipla fakturor adresserade till olika avdelningar/projekt.
  • Rörliga kostnader för varierande trafiklaster.
  • Disciplin, dvs maskiner som av olika anledningar inte stängs av under perioder av inaktivitet.

När blir ett privat moln mer kostnadseffektivt än ett publikt?

En stor fördel med en publik molntjänst är elasticiteten, ”pay as you go” vilket innebär att man bara betalar för det man verkligen använder. Då det publika molnet har en låg startkostnad, tex 2-3000 SEK per månad för en virtuell maskin, är detta alternativ oslagbart vid en relativt låg eller mycket varierande konsumtion.

Dock finns det en brytpunkt där kostnaden för ett privat alternativ är lika med kostanden för det publika. Denna brytpunkt är varierande i och med att den beror på viken eller vilka typer av VM instanser i det publika molnet man jämför med, samt hur man designat det privata molnet.
Som en tumregel kan man dock säga att ett fullt managerat privat moln från ELITS kostar i storleksordningen 100,000 SEK per månad. I regel kan man också säga att en VM instans i ett publikt moln kostar ca 2,500 SEK per månad. Vid en konsumtion av 40 instanser i ett publikt moln nås alltså en brytpunkt där det privata alternativet har samma kostnad.

Skillnaden, och en viktig sådan, är att detta privata moln är dimensionerat till att hantera långt fler instanser. Det privata molnet, som kostar lika mycket som 40 publika instanser, har en kapacitet att köra minst en faktor 5 mer trafik. Notera ordet ”minst” eftersom ett moln kan konfigureras att hantera mer trafik än det rent matematiskt klarar av. Detta då last från applikationer varierar över tiden. Detta utnyttjas genom att man tillåter överutnyttjande (overprovisioning) med en konfigurerbar faktor. I ett publikt moln är den normala faktorn 5–8. Motsvarande gäller för ett privat moln där man själv kan styra denna faktor.

Vad innebär kostnadskontroll?

Som nämnts tidigare handlar kostnadskontroll i huvudsak om att hantera problem runt:

  • Ökade kostnader som döljs bakom multipla fakturor adresserade till olika avdelningar / projekt.
  • Rörliga kostnader för varierande trafiklaster.
  • Disciplin, dvs maskiner som av olika anledningar inte stängs av under perioder av inaktivitet.

Ökade kostnader

Enkelheten att beställa och använda en publik tjänst ger möjligheten till en agil utveckling. Ett projekt som körs på en avdelning behöver inte vänta på en leverans från den interna IT avdelningen. Den låga startkostnaden kan dessutom ofta tas inom ramarna för projektet utan kontroll eller behovsanalys.

Även om kostnaderna kan bäras och även motiveras inom avdelningen / projektet, blir den ökade kostnaden snabbt betydande. I enlighet med vad som nämnts ovan kommer man snabbt upp till en ökad kostnad som närmar sig brytpunkten. Ett privat moln från ELITS ger full flexibilitet till verksamheterna samtidigt som man har full kontroll på kostnader, på avdelning / projektnivå såväl som på ökad kostnadsnivå.

Rörliga kostnader

En virtuell instans från en publik leverantör har en fast kostnad som beror på antal CPUer, minne samt lagring (storlek och typ av media). Utöver detta finns det rörliga kostnader som är trafikberoende (IOPS etc.).
Även om man budgeterar för den fasta delen så finns det en risk för obehagliga överraskningar som härrör sig från den rörliga trafikberoende kostnaden.
Ett privat moln från ELITS har en fast månatlig kostnad, inga rörliga kostnader.

Disciplin

Förvisso kostar en applikation som körs i onödan resurser i ett privat moln, men detta genererar inte en fakturering för tjänsten som skulle skett i det publika fallet. I det privata molnet kan detta beteende upptäckas av övervakningsfunktioner och åtgärdas utan några större problem då man har full kontroll över vem och vad som körs.
Formellt kan man hävda att just detta disciplinsargument är svagt då det löses med god organisation, ansvar, processer och delegering, något som flertalet företag har inbyggt i sin verksamhet. Dock kan författaren av egen erfarenhet säga att en tekniker ibland bortprioriterar aktiviteter som är kostnadsbesparande för företaget men som innebär extra arbete.
Det är enklare att låta en maskin stå på under den tid då den inte används än att starta upp den på nytt var gång.

ELITS Private Cloud™

ELITS levererar privata molnlösningar till företag där skalbarhet, flexibilitet och säkerhet är prioriterade egenskaper för it funktioner i verksamheten. Vi har under mer än 13 år byggt kunskap inom molnteknik tillsammans med kunder inom försvars- och telecom-industrin. Vi har också byggt och driver en egen publik molnlösning för ett antal specifika kunder med mycket speciella behov vad avser användbarhet, skalbarhet, flexibilitet och säkerhet. Enkelt uttryckt, vi kan det här området.

Syftet med vårt privata molnerbjudande är att effektivisera verksamheten för våra kunder. Det stora värdet med molnet ligger i kombinationen människor och teknologi där vi kombinerar konsultbolagets spetskompetens med produktbolagets fokus och effektivitet.