ELITS använder Interxion datacenter för framtidens smarta molnlösningar för sina kunder, och för att säkerställa snabb skalning och driftsättning av nya lösningar.

ELITS private cloud
ELITS levererar privata molnlösningar till företag där skalbarhet, flexibilitet och säkerhet är prioriterade egenskaper för verksamheten. Vi har mer än 10 års erfarenhet inom molnteknik där vi arbetat med kunder inom försvars- och telecom-industrin. Vi har också byggt och driver ett eget publikt moln för ett antal kunder med speciella behov. Enkelt uttryckt, vi kan området.

Med Interxion som samarbetspartner öppnas nya möjligheter – både för oss själva och för våra kunder. Genom att ELITS har etablerat privata moln i Interxions datacenter i Stockholm kan vi ytterligare effektivisera verksamheten för våra kunder. Vi kan därför erbjuda de bästa av två världar; kombinationen av ELITS människor, teknologi och vår spetskompetens och Interxions toppmoderna datacenter, som följer de högsta internationella branschstandarderna för säkerhet, redundans och hållbarhet med hög tillgänglighet och uppkoppling.

Med datacenter i 11 europeiska länder och i 13 städer är Interxion en ledande leverantör av co-location och datacentertjänster, och erbjuder en stabil bas för en framtidssäker IT-lösning. Här möts en bred uppsättning leverantörer av konnektivitet, innehållstjänster, och IT-tjänster. Med Interxions över 20 år i branschen, höga standarder och ackrediteringar, sammantaget med ELITS systemlösning, möjliggör det ett unikt erbjudande för ELITS privata molnlösningar.

Vad är ett privat moln?
Ett privat moln ger samma funktionalitet som ett publikt. Skillnaden är att det privata molnet är en dedikerad miljö där man har full kontroll på var data ligger, vem som har access till systemet och vem som använder det. Det privata molnet gör det enkelt att följa regulatoriska krav, vare sig de kommer från myndigheter, de egna företaget eller företagets befintliga eller potentiella kunder.

Ett privat moln kan placeras fysiskt inom företaget, dvs bakom befintligt skydd så som brandväggar, men också innanför perimeterskyddet, exempelvis genom inpasseringkontroll, lås och access enbart av ackrediterad personal. Det privata molnet kan också förläggas i ett externt co-location datacenter, där Interxion är en state-of-the-artleverantör och samarbetspartner till ELITS.

Traditionellt har privata moln varit komplexa miljöer som krävt speciell kompetens eller dyra proprietära lösningar. I takt med att industrin i stort numera använder molnteknik, i alltifrån stora back-end system till lättviktiga system placerade nära kunden (edge computing), finns det tillgång till teknologi utvecklad av både IT- och telecomindustrin. Detta gör att enskilda företag kan använda sin egen molnlösning på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som innovationskraften från den globala industrin görs tillgänglig för det enskilda företagets specifika behov.

En privat molnlösning utesluter inte användning av även en publik molnlösning, då båda kan samexistera för att lösa olika behov runt säkerhet, kapacitet, latency (fördröjning) och kontroll av användning och kostnad, som några exempel. I och med att funktionaliteten och i många fall teknologin i en molnlösning är likadan, oavsett om den levereras av en publik molnplattform, eller om tjänsten produceras internt, kan applikationer och funktioner enkelt migreras mellan olika leverantörer och plattformar. I detta sammanhang är det också viktigt att anamma en multimoln-strategi, för att säkerställa att applikationer kan migreras mellan olika leverantörer och därmed undvika inlåsningseffekter. En privat molnlösning som kombineras med en publik och/eller legacy-miljö är både en hybrid molnlösning (moln kombinerat med en traditionell IT miljö) och en multimoln-lösning (moln från två eller flera leverantörer).

Migration till molnet.
I många fall sätts likhetstecken mellan effektivisering = moln = publikt moln. Denna trend har två huvudsakliga orsaker.
Den ena kan enklast beskrivas som en naturlig fortsättning på outsourcing, där IT-driften av den befintliga infrastrukturen i ett första skede läggs ut på en partner. IT-infrastrukturen läggs sedan succesivt ut externt, genom exempelvis hosting. Det naturliga nästa steget är att förses med både infrastruktur och drift från en publik molnleverantör.

Den andra är möjligheten till automatisering i molnet. Tiden från beställning till leverans av en ny tjänst, exempelvis en server, mäts i minuter. I en traditionell IT-miljö kan det ta veckor eller månader.

En molnstrategi har alltså två huvudsakliga drivkrafter:

 • Minskning av IT relaterade kostnader.
 • Snabbhet & agilitet.

Ett moln, publikt eller privat, är uppbyggt av komponenter som möjliggör automatisering av de flesta IT-processer. Det är alltså molnet i sig som ger stöd för det två drivkrafterna; agilitet och kostnadseffektivisering. Val av leverantör, en publik molnplattform, en lokal aktör eller en intern/privat molntjänst är beslut som drivs av andra argument än de som motiverar en molntjänst i sig (kostnadseffektivisering och agilitet).

De primära argumenten för ett privat moln är säkerhet och kontroll:

 • Säkerhet – då data är en strategisk tillgång samtidigt som de regulatoriska kraven ökar.
  Tillgång till en effektiv molnlösning utan att riskera att hamna i konflikt med befintliga och framtida regulatoriska krav som tex:
  – Cloud Act.
  – GDPR.
  – Foregin Intelligence Surveillance Act (FISA).
  – EU förslag om tillgång till e-bevisning 2017/18: FPM88 KOM (2018) 225, KOM (2018) 226.
  – SOU 2017:100
 • Control your destiny – undvik inlåsning i proprietära lösningar, minimera risken för oplanerade migrationer.
 • Kostnadskontroll – planerad och känd kostnad, undvik överraskningar / oplanerade migrationer, ta bort behovet av svart bälte i prislistor, få kontroll på Shadow IT.
 • Möjlighet till revision av den fysiska miljön. Interxion innehar ett flertal ackrediteringar och certifieringar, som exempel ISO27001 ochISO22301. Dessutom görs på årlig basis en SOC2-rapport och certifiering avseende säkerhet och compliance.

ELITS Private Cloud
En privat molnlösning från ELITS består av ett antal huvudsakliga leverabler:

 • Installation, konfiguration och driftsättning. ELITS Private Cloud levereras som en managerad tjänst. Det innebär att systemet är konfigurerat efter kundens behov med tex färdiga templates (flavors), images (operativsystem) och dashboards. ELITS Private Cloud är alltså en leverans av en managerad IaaS-tjänst.
 • Hosting, konnektivitet. ELITS Private Cloud kan placeras fysiskt hos kunden eller i ett datacenter. Vid placering i ett datacenter arbetar ELITS med Interxion för maximal effektivitet, konnektivitet och för att möta de mest rigida säkerhetskraven.
 • Support & drift. ELITS hanterar övervakning och drift. Tjänsterna konsumeras med samma enkelhet och automatisering som för ett publikt moln. ELITS experter finns tillgängliga 24/7 för support. Ett moln, privat eller publikt, är inget självändamål i sig. Det är ett medel för att effektivisera verksamheten. Här finns tillgång till ELITS spetskompetens inom de flesta IT-relaterade discipliner som behövs på den digitala resan.
 • En HW plattform dimensionerad för företagets nuvarande och framtida specifika behov.
 • OpenStack SW. En uppsättning integrerade verktyg som tillsammans med ett virtualiseringslager ger en automatisering av leveransprocesser. OpenStack är en uppsättning verktyg där hundratusentals tekniker från tusentals företag och organisationer bidrar till en kontinuerlig utveckling av systemet som används inom alla industriella sektorer.

ELITS kombination av tjänst och konsultverksamhet
Basen för ELITS erbjudande ligger i konsultverksamheten med fokus på kundens behov utan förutfattade meningar om teknikval. En uppbyggnad av molnteknik inom ett företag kan vara beroende av kompetenser och erfarenhet som det är svårt eller ineffektivt att utveckla inom företagets väggar.

Det är här ELITS kommer in – med vår erfarenhet inom molnteknik och vårt kontinuerliga bygge av ”best practice”-kompetens. Denna erfarenhet har vi paketerat, dels i rena tjänster som support, men också genom olika konfigurationer av systemet, till exempel en storagelösning optimerad för prestanda, det vill säga snabb åtkomst av data från exempelvis AI-baserade analyssystem.


För mer information, kontakta

Roger Haraldsson, informationsansvarig.
Telefon 073-359 0240, roger.haraldsson@ELITS.com.